Welkom bij de stichting "Het Uden-Archief van Bressers"

Het Ontstaan
Dit archief is ontstaan door de verzamelwoede van Luciën Bressers sr. (1917-1991).
Medio zestiger jaren kocht hij op de verzamelaarsbeurs "Zoete Lieve Gerritje" in de Veemarkthallen in Den Bosch van een Belgische handelaar een setje ansichtkaarten van het klooster der Zusters Ursulinen (het latere Missiehuis) in het buurtschap Molenheide (de Mullehèij) te Uden. Zijn moeder Martina Peerenboom zat in haar kinderjaren bij deze zusters op de lagere school. Hiermee was zijn interesse gewekt voor het verzamelen van ansichtkaarten van zijn geboorte- en woonplaats Uden. Spoedig reikte zijn interesse echter verder en enkele jaren later begon hij met:

Bij de foto's:
Pensionnat des Ursulines UDEN.
Boven: Facade extérieure. (Voorgevel)
Onder: Cour de Récréation. (Speelplaats)* Het maken van foto's in Uden, een oude hobby, want in zijn jonge jaren
was hij vaak te vinden in de donkere kamer van zijn oom Harrie,
Henricus August Otto Sandtmann, een van de Udense dorpsfotografen
in de eerste helft van de twintigste eeuw.
* Het uitknippen van krantenknipsels.
* Het verzamelen van allerlei andere documentatie, zoals bidprentjes,
van Uden en de kerkdorpen Volkel en Odiliapeel.
* Het uitzoeken van de stamboom van de Udense families Bressers en Peerenboom.

De Oprichting
In 1983 was de collectie reeds zodanig uitgebreid, dat het geheel door hem werd ondergebracht in een stichting. Zodoende werd de instandhouding voor de verre toekomst gewaarborgd. Zoals hij wenste is na zijn overlijden het algemeen beheer bij zijn jongste zoon terecht gekomen.
De stichting "Het Uden-archief van Bressers" is per notariële akte opgericht op 19 april 1983. Klik hier en u kunt de statuten van de stichting lezen.

Het Doel
De stichting heeft ten doel:
* Het instandhouden en als eenheid bewaren van het door de oprichter
aangelegde archief betreffende de gemeente Uden.
* Het verrichten van onderzoek naar, het verzamelen van feiten en materialen
betreffende de geschiedenis van de gemeente Uden en al hetgeen in de
ruimste zin daarmee verbandt houdt.
* Het aan belangstellenden verstrekken van gegevens uit het archief.

In de praktijk wordt dit doel als volgt nagestreefd:
* Het instandhouden en uitbreiden van de bestaande collecties.
* Het verzamelen, ordenen en digitaliseren van foto's, bidprentjes en andere
gegevens die betrekking hebben op het verleden van de gemeente Uden
met de nadruk op de 19de en 20ste eeuw.
* Het toegankelijk maken van de gegevens voor belangstellenden.
* Het ter beschikking stellen van gegevens en kennis voor publicaties.
* Het meewerken aan projecten en evenementen e.d.
* Het samenwerken en gegevens en kennis uitwisselen met andere verenigingen,
stichtingen en instellingen, zoals de Heemkundekring Uden en het BHIC,
die actief zijn op het gebied van plaatselijke of regionale geschiedenis.

Het bestuur en de vrijwillige medewerkers
Het bestuur werd gevormd door de drie kinderen van de oprichter:
Joke Huijbers-Bressers - voorzitter
William Bressers - penningmeester
Luciën Bressers - secretaris, beheerder, PR, "gezicht van de stichting"
William is op 19 november 2012 geheel onverwachts overleden

Wim Angevaare - vrijwillig medewerker digitalisering Uden in Haza-Data
John Bongers - vrijwillig medewerker Scanservice Uden
Corry vd Boogaard-Prinssen - vrijwillig medewerkster digitalisering en indexering
Thijs vd Heuvel - vrijwillig medewerker digitalisering in Haza-Data
en uitwisselingsproject bidprentjes met HKKU
Ria Timmers-vd Berg - vrijwillig medewerkster digitalisering en indexering
Marja Waals - assistent beheerder, allround vrijwillig medewerkster
Ron vd Werdt - adviseur

Momenteel zijn we op zoek naar:
* een vrijwilliger voor het onderhouden van onze website

"Verdienstelijk Udenaar 2009"
Op 1 februari 2009 is de stichting tijdens de 3e zittingsavond van Carnavalsvereniging De Knoerissen uitgeroepen tot "Verdienstelijk Udenaar 2009". Archiefbeheerder Luciën Bressers ontving uit handen van Prins Porcellus XLIV de bijhorende versierselen. Ook de grondlegger van de stichting werd postuum geeerd.

"Lid in de Orde van Oranje Nassau"
Op 29 april 2009, de dag voor Koninginnedag, meldde Burgemeester Henk Hellegers "Het heeft de Koningin behaagt ...". Mede op voordracht van de Wijkraad-Centrum werd Luciën Bressers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Hans te Pas van de Wijkraad en historicus Dr. Frans Govers onderbouwde de benoeming met lovende woorden m.b.t. zijn bijdrage tot het vastleggen en openbaar maken van de plaatselijke historie. Uiteraard werd ook hier de vader van de kersverse decorandus, de grondlegger van het archief, uitgebreid vernoemd.

Donateurs en Vrienden
De stichting is sinds 1994 voor de Successiewet 1956 gerangschikt onder de instellingen bedoeld in art. 24, lid 4.
Per 1 januari 2008 is deze rangschikking gecontinueerd door de Belastingdienst. Dit houdt in dat de stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is.
TIP: donaties zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.
Bedrijven en instellingen kunnen donateur van de stichting worden door een bijdrage van minimaal 50 euro per jaar. Onze donateurs worden elders op deze site vermeld.
Particulieren kunnen vriend van de stichting worden door een bijdrage van minimaal
10 euro per jaar.

U & de Stichting "Het Uden-archief van Bressers"
In 2016 hebben we aan 526 personen, bedrijven en instellingen gegevens verstrekt. (In 2015: 560, 2014: 433, in 2013: 325, in 2012: 296, in 2011: 216, in 2010: 204, in 2009: 175.)
Door de sterke toename van de behoefte aan deze service, vragen uw begrip als een antwoord van ons eens wat langer op zich laat wachten, maar we doen altijd ons best om uw vragen op een correcte wijze te beantwoorden. Echter
soms ontbreekt het even aan tijd,
soms vergt een goed antwoord simpelweg iets meer tijd,
soms moeten we u doorverwijzen naar een andere instantie of deskundige en
soms hebben we helemaal geen antwoord.
Ook u kunt het archief op afspraak bezoeken om de collecties in te zien. Natuurlijk kunt u een scan of kopie ontvangen van de gezochte gegevens. Opvraginen zijn in principe gratis, maar in bepaalde gevallen kan er een kleine onkostenvergoeding worden gevraagd. Van enig winstoogmerk is echter geen sprake. Gelukkig zijn er ook regelmatig personen die belangeloos gegevens zoals bidprentjes of foto's afstaan.

Scan service Udens erfgoed
Voor Udense bedrijven en instellingen, voor verenigingen en stichtingen en voor families en particulieren biedt de stichting aan om hun bedrijfs-, verenigings- of familie-archief te scannen (digitaliseren) zodat het gemakkelijk toegankelijk wordt en voor het nageslacht bewaard blijft.
Wij kunnen foto's, dia's, negatieven en documenten (tot A3) scannen. Voor Udens materiaal wordt in overleg met u eventueel een kleine onkostenvergoeding gevraagd, maar meestal doen we dit gratis. Ook voor niet Udens materiaal kunt u contact met ons opnemen. Denk vooral niet: "Dit is te veel!" Want de afgelopen jaren hebben wij tienduizenden foto's, negatieven en dia's gescand.

Boekwinkeltje
In het verleden hebben we een groot aantal Udense boeken dubbel aangeschaft. Daarnaast zijn er boeken over onderwerpen die niet direct in onze collectie passen. Ook krijgen we regelmatig schenkingen van boeken. Om kastruimte te creëren hebben we besloten deze exemplaren via de internetsite "Boekwinkeltjes" te koop aan te bieden.
Klik hier om direct ons boekwinkeltje binnen te stappen.

Setje oude ansichtkaarten - Oud Uden herleeft
Medio 2015 hebben we een setje van 5 oude ansichtkaarten her-uitgegeven.
Deze zijn voor 3,95 euro te koop o.a. bij het secretariaat.

Informatie op deze website mag worden gekopieerd, gelinked of op enige andere manier worden vermeld. Wij willen daar wel graag op voorhand van op de hoogte worden gebracht en stellen bronvermelding als vereiste.


Top

Uden Ge bent uje niet meer! Bestel hier


Oprichter Uden archief
Oprichter archief
Luciën Bressers sr.
1917-1991
 
Huidige beheerder Uden archief
Huidige beheerder archief
Luciën Bressers jr.
1956-?