De familie Bressers

De familie Bressers in Noordoost Brabant.
Dit is de titel van een boekje dat we in 1991 hebben uitgegeven.
De omslag van het boekje uit 1991.
Wat ging eraan vooraf.
Vanaf ongeveer 1975 hebben mijn vader en ik jarenlang archiefonderzoek gepleegd, vooral in het toenmalige Rijksarchief Noord-Brabant in de Waterstraat te Den Bosch. Trouw stonden we vrijwel elke dinsdagmorgen, onze wekelijkse vrije dag, iets voor negen uur ’s morgens voor de deur; meestal samen met een klein groepje andere onderzoekers. We kenden nog geen computers en ook internet bestond nog niet.
Aanvankelijk richtten we ons volledig op de familie Bressers in Uden.
Onderzoek in de Registers van de Burgerlijke Stand begon met het doorlezen van de Tienjarige Tafels en van daaruit naar de akten van Registers van Geboorten, Huwelijken en Overlijden.
Wat betreft de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van de parochie waren we aangewezen op de boeken met kopieën in de studiezaal van het archief; we lazen bladzijde voor bladzijde door en noteerden alles waarvan we dachten dat het iets met onze familie te maken had. Overigens heb ik deze notities nog steeds bewaard.
Fragment uit het R.K. Doopboek van Uden.
De middelste inschrijving is Adriana,
dochter van Justinus Bressers en Gertrudis Janse.

Adriana Bressers is de stammoeder van alle latere Udenaren met deze naam.
Zij is nooit getrouwd geweest,
maar was wel moeder van twee zonen Gerardus (1806) en Justinus (1813).
Omdat we al vrij snel lid werden van het NGV (Nederlandse Vereniging Genealogie) konden we op de contactdagen gebruik maken van de kaartenbakken met gezinskaartjes van Wim Jaegers.
Voor de recente geschiedenis  gingen we op huisbezoek bij verre familieleden die we al aan onze stamboom hadden kunnen koppelen. Oei, oei, als ik terugdenk aan de verstoorde familierelaties die naar boven kwamen. Maar er kwamen gelukkig ook mooie verhalen naar boven, zoals de zussen Bressers in Den Bosch die niet wisten dat hun tante Truus vóór haar huwelijk al een kind had gehad dat kort daarna alweer was overleden.
Verder kwamen we in contact met Louis Bressers uit Nuenen die de Schaijks-Berghemse tak van de familie Bressers onderzocht.
Nadat mijn vader vanaf eind 1986 gezondheidsproblemen kreeg, heeft deze hobby enkele jaren op een laag pitje gestaan. Wel heb ik in die jaren de verzamelde gegevens verwerkt in mijn eerste homecomputer en de huisbezoeken verder afgewerkt.
Eind 1990 kwam Peter van Dongen, een ver familielid, bij mij op bezoek en hij wilde van de verzamelde gegevens een boekje maken. “Ga je gang”, was mijn simpele antwoord. Nog dezelfde avond bedacht ik me: waarom zou ik iemand anders de eer geven van ons jarenlange onderzoek en begon ik te werken aan een provisorische hoofdstukindeling.
Toen Peter in januari weer contact opnam was ik al zover gevorderd, dat zijn hulp overbodig was.
“Ons vaoder” overleed op 17 februari 1991 en ik moest alleen verder zonder terug te kunnen vallen op zijn kennis en vaak pertinent uitgesproken mening op allerlei gebied.
De maanden daarna heb ik de puntjes op de “i” gezet door de laatste huisbezoeken af te leggen. Daarnaast moest ik een adressenbestand opzetten om zodoende de maximale oplage van het boekje te bepalen; het werd een oplage van 300 stuks.
Ik herinner me dat ik een dure laserprinter moest aanschaffen, zodat ik de copy in een goede kwaliteit kon aanleveren bij het kopieerbedrijf. PDF bestanden e.d. kenden we destijds nog niet!
Om geen al te groot verlies te lijden stelde ik de verkoopprijs vast op 23,50 gulden (dit is ongeveer 10,50 euro). Door een tip van een kennis kwam ik op het allerlaatste moment in contact met de kopieerafdeling van het IBN en bleek dat ik mijn dure laserprinter bijna in één keer kon terugverdienen.
De aanbiedingsbrief voor het boekje uit 1991.
De Udense en Schaijks/Berghemse tak.
Judocus (Joost) Jan Joosten Bressers is in 1697 gehuwd te Schaijk met Margaretha (Grietjen) Peters. In 1698 wordt hun eerste kind geboren in Uden. Zijn broer Jacobus (Jacob) Jan Joosten Bressers is in 1696 met zijn vrouw Maria Cornelissen verhuisd van Oss naar Schaijk.
Tussen de Udense en de Schaijks-Berghemse tak zijn enkele opvallende verschillen op te tekenen.
* De Udense tak is gedurende ruim 200 jaren zeer honkvast gebleken en, uitzonderingen daargelaten, zijn er pas in het begin van de 20ste eeuw leden van de familie verhuisd naar o.a. Ravenstein (Deursen-Dennenburg), Gemert, Helmond en de regio Eindhoven.
* Van de Schaijks-Berghemse tak zijn er in de tweede helft van de 19de en in het begin van de 20ste eeuw een aantal leden geëmigreerd o.a. naar de staat Wisconsin in de USA.
* In de Udense tak zijn er in de 19de en 20ste eeuw veel mannelijke leden schoenmakers.
* De Schaijks-Berghemse tak heeft vooral landbouwers voortgebracht.
* Opvallend is dat er in de Udense tak geen geestelijken en religieuzen voorkomen.
* De Schaijks-Berghemse tak heeft wel een aantal geestelijken voortgebracht.
De voorouders van deze familie woonden in de 17e en 16e eeuw in Oss en in ‘s-Hertogenbosch.
Het Geslacht Bressers.
In 1988 verscheen het prachtige boek "Het Geslacht Bressers" van de heren M.C.X.M. Bressers en W. de Bakker. Toen der tijd was de familie Bressers uit Noordoost-Brabant (Oss, Uden, Schaijk, Berghem) nog slechts een niet te verbinden tak van de familie, zoals blijkt uit de pagina’s 497 en volgende.
De voorpagina van het imposante boek Het Geslacht Bressers”.
Aansluiting tussen deze twee families.
Inmiddels is door derden de aansluiting gevonden met het geslacht Bressers in midden Brabant, waardoor de familiegeschiedenis teruggaat tot de 13e eeuw.
In de Brabantse Leeuw 1999 – 2 (pagina 104 – 116) is een stuk van de stamboom Happen – Overdijk gepubliceerd. Op bladzijde 106 wordt vermeld: Jutken, huisvrouw van Henrik Claeus van Beeck.
In het boek Het Geslacht Bressers wordt op bladzijde 267-268 wordt vermeld: Henrik Claas van Beeck, zoon van Nicolaas Henrik Jacob Bressers alias van Beeck, en zijn kinderen Herman, Elisabeth en Merten.
Herman Henrik Claas van Beeck blijkt de stamvader van de familie Bressers in Noordoost-Brabant.
De oorsprong van de familienaam Bressers.
De familie de Bresser/die Bressere, sBressers, alias van Beeck en andere varianten woonden al sinds de 14e eeuw, of eerder, vooral in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Oerle, Best, Hilvarenbeek, Moergestel, Tilburg en Vlaams België.
In de Bossche Protocollen wordt in 1368 voor het eerst de naam die Bresser genoemd.
In “Het Geslacht Bressers” wordt een theorie van de heer Ferdinand Smulders over de oorsprong van onze familienaam uiteengezet. Bressers is een umlautsvorm van brasser, zoals bv. Bekkers is van bakker. In het Middelnederlands kan brasser diverse betekenissen hebben. Ten eerste kan het afgeleid zijn van het werkwoord (ver)brassen: iemand die de boel verbrast, een smulpaap, oftewel een levensgenieter. Een andere verklaring kan liggen in het Latijnse woord "braces" wat betekent mout, waaruit bier gemaakt wordt. In deze betekenis kan de naam Bressers afgeleid zijn van het beroep mouter, moutmaker of brouwer. Overigens is de oudst bekende variant van onze familienaam "die Bressere alias van Beeck" en heeft betrekking op een familie die in de 13de eeuw waarschijnlijk te 's-Hertogenbosch heeft geleefd en afkomstig is uit (Hilvaren)beek.
De Stichting Het Uden-archief van Bressers beschikt over een groot aantal gegevens, documenten en foto's van de familie Bressers in Noordoost Brabant.
Uiteraard zijn aanvullingen altijd welkom!
Op deze site publiceren we
* De kwartierstaat van LUCIËN PETRUS MARIANUS BRESSERS,
    geboren op 15 februari 1956 te Uden,
    de huidige beheerder en zoon van de oprichter van deze stichting.
* De parenteel van HERMANUS BRESSERS,
    waarschijnlijk gedoopt tussen 1540 en 1561 te ’s-Hertogenbosch,
    de verbindende schakel tussen Het Geslacht Bressers
    en de familie Bressers in Noordoost-Brabant.

Blad 1 van 51 van de kwartierstaat van Luciën Bressers.
Twee takken gaan maar liefst 19 c.q. 21 generaties terug in de tijd.
Klik hier voor de kwartierstaat Luciën Bressers tekstueel, met kinderen.
Klik hier voor de kwartierstaat Luciën Bressers cirkeldiagram.
Klik hier voor de parenteel Hermanus Bressers, voor zover ingevoerd in de computer.

De leden van de familie Bressers zijn behoorlijk honkvast.
Al acht eeuwen is het overgrote merendeel van de familie in Brabant woonachtig.
De geëmigreerden laten we voor het gemak buiten beschouwing.
Klik hier om terug te keren naar de rubriek Onze voorouders.