Het doel

De stichting heeft ten doel:
* Het in standhouden en als eenheid bewaren en uitbreiden van het door de oprichter aangelegde archief betreffende de gemeente Uden.
* Het verrichten van onderzoek naar, het verzamelen van feiten en materialen betreffende de geschiedenis van de gemeente Uden en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.
* Het aan belangstellenden verstrekken van gegevens uit het archief.

In de praktijk wordt dit doel als volgt nagestreefd:
* Het instandhouden en uitbreiden van de bestaande collecties.
* Het verzamelen, ordenen en digitaliseren van foto's, bidprentjes en andere gegevens die betrekking hebben
op het verleden van de gemeente Uden met de nadruk op de 19de en 20ste eeuw.
* Het toegankelijk maken van de gegevens voor belangstellenden.
* Het ter beschikking stellen van gegevens en kennis voor publicaties.
* Het meewerken aan projecten en evenementen e.d.
* Het samenwerken en gegevens en kennis uitwisselen met andere stichtingen, verenigingen en instellingen, zoals de de Stichting Uden in Geschriften, de Heemkundekring Uden en het BHIC, die actief zijn op het gebied van plaatselijke of regionale geschiedenis.
De stichting is sinds 1994 voor de Successiewet 1956 gerangschikt onder de instellingen bedoeld in art. 24, lid 4.
Per 1 januari 2008 is deze rangschikking gecontinueerd door de Belastingdienst.
De Stichting Het Uden-archief van Bressers is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zonder enig winstoogmerk en 
is geregistreerd onder nummer 8160.57.515.
Dit houdt in dat schenkingen aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
De stichting is vrijgesteld van erf- of schenkbelasting over ontvangen erfenissen en schenkingen.
Klik hier voor onze statuten.
Klik hier voor het jaarverslag met de ANBI-verklaring 2013.
Klik hier voor het jaarverslag met de ANBI-verklaring 2014.
Klik hier voor het jaarverslag met de ANBI-verklaring 2015.
Klik hier voor het jaarverslag met de ANBI-verklaring 2016.
Klik hier voor het jaarverslag met de ANBI-verklaring 2017.
Klik hier voor het jaarverslag met de ANBI-verklaring 2018.
Klik hier voor het jaarverslag met de ANBI-verklaring 2019.
Klik hier voor het jaarverslag met de ANBI-verklaring 2020.
Klik hier voor het jaarverslag met de ANBI-verklaring 2021.
Klik hier voor het jaarverslag met de ANBI-verklaring 2022.
Klik hier voor het jaarverslag met de ANBI-verklaring 2023.
Klik hier voor onze folder.
Klik hier om terug te gaan naar Over de stichting.